Pravidla

Zkrácená verze pravidel — Kompletní pravidla — Porota — Ocenění 

Zkrácená verze pravidel

 

 1. Fotografie musí zobrazovat nemovitý památkově chráněný objekt v České republice.

  1. Památka musí být jednoznačně identifikovatelná uvedením ID čísla památky v popisu fotografie. Pokud nahrajete fotografii pomocí nahrávacího tlačítka Camera-photo Upload.svg u konkrétní památky v Seznamu památek, bude jí ID přiděleno automaticky.

 2. Fotografie musí být nahrána od 1. do 30. září a pod svobodnou licencí

  1. Fotografie ovšem může být pořízena kdykoliv před tímto datem. Pokud nahrajete fotografii přes doporučené nahrávací tlačítko, bude jí automaticky přidělena licence CC-BY-SA 4.0.

 3. Účastník soutěže musí být autorem fotografie

  1. Archivní historické snímky jsou na Wikimedia Commons vítány, nemohou být ale přijaty do soutěže, pokud je nepřihlásí sám autor (nelze tedy přihlásit fotky např. ze zděděného archivu fotografií).

 4. Fotografie musí mít dokumentační charakter

  1. Účelem fotografií je sloužit jako dokumentační obrázky do článků na Wikipedii, měly by proto vzbuzovat realistický dojem. Výrazné grafické úpravy či zásahy do snímku nejsou vhodné.

 5. Účastník musí mít účet u Wikimedia Commons se svou platnou e-mailovou adresou

  1. E-mailovou adresu zadáváte při registraci, je neveřejná a je možno ji v nastaveních později změnit. Adresa je nutná, aby porota mohla kontaktovat výherce.

  2. Na Wikimedia Commons, úložišti svobodných médií, se můžete zaregistrovat anonymně, registrace je bezplatná a nezávazná.  Uvádění osobních údajů není povinné.

 


Kompletní pravidla

 

§ 1 Soutěž

 1. České kolo fotografické soutěže „Wiki miluje památky“, anglicky „Wiki Loves Monuments“, je součástí mezinárodního projektu „Wiki Loves Monuments“, pořádaného ve spolupráci s nadací Wikimedia Foundation Inc., registrovanou na Floridě ve Spojených státech amerických, a partnerskými lokálními organizacemi v jiných státech. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále soutěží české kolo soutěže v roce 2014.

 2. Organizátorem soutěže je spolek Wikimedia Česká republika (dále jen „organizátor“). Za organizátora ve věci soutěže jedná organizační výbor jmenovaný tímto spolkem, a to ve složení Jan Groh, Milada Moudrá a Jan Loužek.

 3. Soutěž se koná pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové a ředitele Slezského zemského muzea Mgr. Antonína Šimčíka.

§ 2 Cíl

Cílem soutěže je

 1. fotografická dokumentace nemovitých kulturních památek na území České republiky a veřejné zpřístupnění těchto fotografií pod svobodnými licencemi prostřednictvím obohacení internetových wiki projektů provozovaných nadací Wikimedia Foundation Inc.;

 2. popularizace wiki projektů nadace Wikimedia Foundation Inc. a získání nových dobrovolných spolupracovníků;

 3. zvýšení zájmu o české kulturní dědictví mezi veřejností;

 4. rozšíření povědomí o svobodných licencích.

§ 3 Účast

 1. Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba.

 2. Podmínkou účasti je, že účastník má založen uživatelský účet v projektu Wikimedia Commons (dále jen „uživatelský účet“) a soutěžní fotografie jsou nahrány prostřednictvím tohoto uživatelského účtu. Uživatelský účet může být založen i pod přezdívkou.

 3. Za účastníka soutěže je považován každý autor, jehož fotografie, nahraná v době soutěže, byla v době vyhodnocování soutěže označena stanovenou značkou soutěže.

§ 4 Podmínky získání cen

 1. Pokud je účastník soutěže porotou navržen na získání ceny, organizátor jej o tom prostřednictvím e-mailové adresy zadané v osobních nastaveních uživatelského účtu informuje a požádá jej o poskytnutí jeho osobních identifikačních údajů (celé jméno, adresa bydliště, datum narození), o poskytnutí souhlasu se zpracováním sdělených údajů o poskytnutí souhlasu se získáním ceny, případně s postupem do mezinárodního kola, a o prohlášení, že se účastník seznámil s pravidly, že splňuje podmínky účasti v soutěži a získání ceny a že dotyčné fotografie splňují soutěžní podmínky. V těchto krocích může být účastník zastoupen v souladu s právním řádem jinou osobou, pokud k nim sám není způsobilý nebo pokud prokáže, že k nim jinou osobu zmocnil.

 2. Pokud se nepodaří účastníka kontaktovat podle odstavce 1 nebo uživatel na požádání neposkytne údaje, souhlasy a prohlášení podle odstavce 1, nemůže mu být cena udělena.

 3. Organizátor smí osobní údaje poskytnuté na základě žádosti dle odstavce 1 uchovávat a použít pouze pro účely předání soutěžních cen. Zveřejnit z nich smí pouze jméno či přezdívku účastníka v rámci zveřejnění udělených cen. Na práva a povinnosti účastníka a organizátora se ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů vztahují obecně závazné právní předpisy.

 4. Ceny v soutěži nesmí být uděleny členovi organizačního výboru ani členovi poroty.

§ 5 Soutěžní fotografie

 1. Dobou soutěže určenou pro nahrávání fotografií je období od 1. do 30. září roku 2014. Rozhodující pro určení začátku a konce soutěže je středoevropský letní čas (SELČ) platný na území České republiky.

 2. Fotografie může být pořízena i před výše uvedeným datovým rozmezím.

 3. Za přihlášenou do soutěže se považuje každá fotografie, která je nahrána do projektu Wikimedia Commons v době konání soutěže a která je v době vyhodnocování soutěže opatřena značkou soutěže, což je tag {{Wiki Loves Monuments 2014 |1=cz }} (odkaz). Soutěžní tag může na popisnou stránku souboru přidat sám soutěžící, a to kdykoliv v době konání soutěže, tedy od 1. do 30. září (SELČ). Doporučené nástroje pro nahrávání soutěžních fotografií přidávají tuto značku na popisnou stránku fotografie automaticky.

 4. Doporučený způsob nahrávání je přes ikonu Camera-photo Upload.svg u příslušné památky v Seznamu památek (odkaz).

 5. Do soutěže smí být přihlášena jen fotografie, jejímž autorem je účastník soutěže, z jehož uživatelského účtu je nahrávána, nebo autor, který souhlasí s přihlášením svých fotografií, jež budou nahrány jiným uživatelem. Nahrávající má povinnost uvést jméno či přezdívku autora fotografie.

 6. Do soutěže smí být přihlášena jen fotografie, která před začátkem doby soutěže nebyla přihlášena do žádné jiné veřejné fotografické soutěže, a to ani do dřívějšího ročníku soutěže Wiki Loves Monuments.

 7. Počet fotografií přihlášených jedním účastníkem není omezen.

§ 6 Téma fotografie

 1. Předmětem fotografie musí být alespoň jeden objekt, který v době pořízení fotografie byl nemovitou kulturní památkou České republiky nebo za ni byl prohlášen po pořízení fotografie. Rozhodující pro posouzení jsou údaje veřejného rozhraní MonumNet Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Seznamy památek s praktickým nástrojem pro nahrávání soutěžních fotografií jsou trvale zveřejněny a průběžně zdokonalovány v české verzi projektu Wikipedia.

 2. Do speciální soutěžní kategorie Rok lázeňské architektury řadí snímek soutěžící pomocí zařazení do kategorie Category:Rok lázeňské architektury (WLM 2014). Na základě uvážení poroty mohou být tematicky nevyhovující snímky z kategorie vyřazeny.

 3. Na stránce popisu fotografie musí být obsažen identifikátor konkrétní památky uvedený jako parametr 1 tagovací šablony {{Cultural Heritage Czech Republic|1= }} (odkaz). Je-li fotografie nahrávána pomocí příslušné ikonky v seznamech památek ve Wikipedii, tento tag i s parametrem se vyplňuje automaticky.

 4. Název souboru a popis fotografie na její popisné stránce musí výstižně popisovat, co je předmětem fotografie. Nahrávací nástroje sice navrhují předvyplněný název a popis dané památky, ale zejména u fotografií rozsáhlých památek, památek tvořených souborem objektů anebo u detailních fotografií je zpravidla třeba popis upřesnit a doplnit.

 5. Pokud fotografie zobrazuje detailní záběr nebo inventář či příslušenství objektu, který je památkou, případně událost v místě památky, pro hodnocení v soutěži je fotografie způsobilá jen v případě, že na předmět snímku se vztahuje památková ochrana nebo jinak souvisí s památkovou hodnotou objektu.

§ 7 Technické požadavky

 1. Soutěžní fotografie musí být ve formátu JPEG nebo TIFF a na delší straně musí mít rozměr nejméně 1920 pixelů.

 2. Fotografie musí vyplňovat celou obdélníkovou nebo čtvercovou plochu obrázku, nesmí být orámována, nesmí být opatřena viditelnými tagy, vodoznaky, razítky, vkládanými nápisy či jinými označeními, uvádějícími například autora, čas pořízení snímku či jiné informace. Potřebné informace je vhodné uvést na textové popisné stránce souboru a v metadatech souboru (například EXIF).

 3. Koláže vytvořené sestavením více fotografií ani fotomontáže, fotografie doplněné nebo upravené kresbou apod. nejsou přípustné. Jsou přípustné úpravy považované za korekci technických vad (ořez, úpravy jasu, kontrastu, barevnosti, sklonu, perspektivy a optických efektů). Nejsou přípustné úpravy narušující realističnost a dokumentační povahu fotografií, například dodatečné odstraňování či přidávání objektů na fotografii, změny podoby nebo stavu zobrazených objektů, jejich vzájemné polohy atd.

§ 8 Obecné podmínky projektu Wikimedia Commons

 1. Soutěžní fotografie musí být nahrána pod některou ze svobodných licencí akceptovaných projektem Wikimedia Commons (viz odkaz). Doporučenou licencí je Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (odkaz).

 2. Nahrané fotografie a činnost uživatelů podléhají pravidlům projektu Wikimedia Commons. Fotografie musí být řádně pojmenována a popsána. Každý účastník projektu může upřesňovat a doplňovat popis fotografie bez ohledu na to, zda ji sám nahrál. Číselná jména souborů z fotoaparátů (např. IMG_001.jpg, DSCF_100.jpg apod.) nejsou přípustná. Případné požadavky na přejmenování nebo smazání souboru a drobné technické úpravy fotografie se řídí pravidly projektu. Organizátor soutěže není nadřízen projektu Wikimedia Commons.

 3. Fotografie nesmí porušovat ničí autorská, osobnostní ani jiná práva a jejich pořízení a zveřejnění musí být v souladu s právním řádem České republiky.

§ 9 Postup při porušení podmínek

 1. Pokud kterýkoliv účastník soutěže nebo projektu Wikimedia Commons zjistí nepřesnost nebo chybu v popisu nebo názvu fotografie, může ji v souladu s pravidly projektu opravit. To se týká i doplňování či opravy identifikačního čísla památky, popřípadě odstranění identifikačního tagu památky v případě, že předmět fotografie není kulturní památkou České republiky.

 2. Splnění soutěžních podmínek ověřuje a posuzuje organizátor.

 3. Diskvalifikovat fotografii nebo účastníka pro nesplnění podmínek lze pouze do vyhlášení cen, poté již nemůže být udělená cena odepřena ani odebrána. To se však nevztahuje na případ, kdy byla cena udělena na základě vědomě nepravdivého prohlášení účastníka soutěže. Nominace do mezinárodního kola může být po tomto okamžiku zrušena pouze v případě, že fotografie nesplňuje podmínky stanovené pro mezinárodní kolo.

§ 10 Porota

 1. Organizátor zřizuje za účelem soutěže porotu, jejímž úkolem je posuzovat fotografie přihlášené do soutěže a vybrat vítěze. Porota je poradním orgánem organizátora a její doporučení jsou pro organizátora závazná.

 2. Porotu jmenuje organizátor z řad členů spolku Wikimedia Česká republika a účastníků projektů Wikimedia Foundation, z řad zástupců fotografické obce a z řad partnerů soutěže, tedy sponzorů a zaštiťujících a odborných osobností nebo institucí.

 3. Složení poroty bude zveřejněno nejpozději ke dni 1. září 2014 na webu http://www.wikimilujepamatky.cz

§ 11 Hodnocení

 1. Porota hodnotí dokumentační, technickou i uměleckou kvalitu, originalitu a přínosnost fotografií z hlediska cílů soutěže.

 2. Porota vybere z fotografií, které splňují soutěžní podmínky:

  1. dvacet nejlepších fotografií, z čehož za prvních pět fotografií získají autoři první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou cenu v hlavní kategorii; porota může určit též pořadí několika dalších fotografií;

  2. fotografie, jejichž autoři získají první, druhou a třetí cenu ve speciální kategorii Rok lázeňských památek; porota může určit též pořadí několika dalších fotografií.

 3. Porota může navíc navrhnout ocenění dalších osob, jejichž účast v soutěži nebo činnost související se soutěží zasluhují zvláštní ocenění.

 4. Činnost poroty koordinuje organizátor. O svém pracovním postupu rozhoduje porota dohodou nebo hlasováním. Členové poroty ve své činnosti používají předvýběry fotografií zajištěné organizátorem, ale nejsou jimi vázáni a mohou hlasovat i pro fotografie nezařazené do takového předvýběru. Organizátor a porota jsou oprávněni průběžně zveřejňovat předvýběry fotografií i předběžné výsledky hodnocení. Předběžné výsledky budou zveřejněny v dostatečném předstihu před předáním cen, aby mohly být podány případné námitky.

§ 12 Ceny

 1. Ceny uděluje organizátor podle návrhu poroty po provedení kroků podle § 4, přičemž pokud některé z fotografií navržených k ocenění nemůže být cena udělena, postupují na její místo další podle pořadí stanoveného porotou. Případná zvláštní ocenění doporučená porotou udělí organizátor podle svých možností a uvážení.

 2. Ceny a vyznamenání budou předány na slavnostním vyhlášení 29. listopadu 2014 v Brně. Pokud se účastník slavnostního vyhlášení nezúčastní, může požádat o zaslání ceny na náklady organizátora soutěže. Ceny, které si výherci nepřevezmou do 31. prosince 2014, propadají.

 3. Ceny zajišťuje organizátor. Ceny udělované výhercům hlavní i speciální kategorie budou nejpozději ke dni 1. září 2014 zveřejněna na webové stránce http://www.wikimilujepamatky.cz

 4. Partneři soutěže mohou v souvislosti se soutěží udělovat podle svého uvážení svá vlastní ocenění mimo rámec soutěže.

 5. Deset nejlepších fotografií z hlavní kategorie podle doporučení poroty postoupí organizátor do mezinárodního kola soutěže, pokud se toto bude konat.

§ 13 Komunikace

 1. Oficiální oznámení, zejména změny soutěžních pravidel a údajů v nich uvedených, rozhodnutí poroty a oficiální vyhlášení výsledků soutěže, zveřejní organizátor na oficiální stránce soutěže http://www.wikimilujepamatky.cz.

 2. Po zahájení soutěže může organizátor měnit pravidla nebo skutečnosti v pravidlech uvedené jen ze závažných důvodů, přitom musí dbát na to, aby byla zachována spravedlivost soutěže.

 3. Pro nezávazné organizační a pomocné informace a pro popularizaci oficiálních oznámení a výsledků soutěže může organizátor využívat též stránku https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Wiki_Loves_Monuments, kterou spravují uživatelé české Wikipedie.

 4. Oficiální způsob předávání zpráv organizátorovi je pomocí e-mailu na wlm@wikimedia.cz

Tato pravidla schválil dne 7. srpna 2014 organizační výbor a zveřejnil dne 7. srpna 2014 na oficiální stránce soutěže. Pravidla byla upravena dne 30. srpna 2014.


Porota

Porota se skládá ze zástupců wikipedistické obce, fotografů a odborníků na památkovou péči.

Wikipedie:

Pavel Hrdlička – Packa
Jitka Erbenová – cheva
Petr Novák – che

Fotografové:

Topi Pigula
Martin Nováček

Památková péče:

Leszek Jodlinski – SZM
Ladislav Bezděk – NPÚ
Jitka Skořepová – NPÚ
Olga Klapetková – NPÚ (pouze na kategorii Rok lázeňské architektury)
Lubomír Zeman – NPÚ (pouze na kategorii Rok lázeňské architektury)Ocenění

Hlavní kategorie

1. místo – 6 000 Kč, poukaz na fotopráce v hodnotě 1 000 Kč od firmy AARON, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč
2. místo – 5 000 Kč, poukaz na fotopráce v hodnotě 1 000 Kč od firmy AARON,volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč
3. místo – 3 000 Kč, poukaz na fotopráce v hodnotě 1 000 Kč od firmy AARON, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč
4. místo – 2 000 Kč, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč
5. místo – 1 000 Kč, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč

Prvních 10 fotografií bude nominováno do mezinárodního kola soutěže.

Tematická kategorie – Rok lázeňské architektury

1. místo – publikace Slavné lázně Moravy a Slezska, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč
2. místo – publikace Slavné lázně Moravy a Slezska, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč
3. místo – publikace Slavné lázně Moravy a Slezska, volné vstupenky do objektů NPÚ a SZM, poukaz na fotopráce u firmy FotoŠkoda v hodnotě 500 Kč

Ceny a složení poroty byly zveřejněny na této stránce dne 30. srpna 2014 a aktualizovány dne 27. 9. 2014